24h qua RSS
Thứ Ba, tháng 7 27, 2021 / ,

THI TRỰC TUYẾN "TÌM HIỂU PHÁP LUẬT TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COD


Thực hiện Công văn số 8865/SYT-VP ngày 10 tháng 6 năm 2021 của Sở Y tế Hà Nội về việc thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BTC ngày 8/6/2021 về Thể lệ Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19” trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Ban Giám đốc Bệnh viện yêu cầu các khoa, phòng thực hiện một số nội dung sau:


1. Phòng Tổ chức hành chính và Tổ Công nghệ thông tin đăng tải lên webiste bệnh viện và Thông báo bằng văn bản tới các khoa, phòng Thể lệ cuộc thi đến toàn thể viên chức, người lao động để tham gia Cuộc thi Tìm hiểu pháp luật trực tuyến.

2. Thời gian tham gia dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/  bắt đầu từ ngày 20/6/2021.

3. Thời điểm kết thúc nhận bài dự thi trên hệ thống website của Cuộc thi tại địa chỉ https://timhieuphapluatpccovid-19.hanoi.gov.vn/v 24h00 ngày 01/8/2021.

3. Các khoa, phòng báo cáo kết quả triển khai thực hiện (số lượng bài thi) bằng văn bản chuyển về Phòng Tổ chức hành chính (đ/c Nhung) trước ngày 03/8/2021 để báo cáo Sở Y tế. 

Cá nhân làm bài xong, tổng hợp danh sách [👉] 

(Gửi kèm các Công văn, Quyết định của Sở Y tế, UBND Thành phố)

Nhận được Thông báo này, yêu cầu các khoa, phòng thông báo đến toàn thể nhân viên của khoa phòng mình để triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo số lượng cán bộ tham gia dự thi theo đúng tiến độ./.

Nơi nhận:                                                                               GIÁM ĐỐC

- Như trên;                                                                                      (đã ký)

- Lưu: VT, TCHC

                                                                                            Nguyễn Khuyến

 

Ý KIẾN BẠN ĐỌC ()

Hỗ trợ: 1900886697
Livechat Facebook Version 2.5